Υπηρεσίες προς Επιχειρήσεις

Εστιάζοντας στα μοναδικά χαρακτηριστικά που διαθέτει η κάθε επιχείρηση, η A+ accounting services αναπτύσσει ένα πλήρες και εξειδικευμένο φορολογικό πλάνο και αναλαμβάνει με ευθύνη την ολοκλήρωση του συνόλου των εργασιών που απαιτούνται σε μια σειρά από κρίσιμα θέματα.

Αναλυτικά τα πακέτα υπηρεσιών προς τις εταιρίες είναι:

Λογιστικές

Μια από τις σημαντικότερες υποθέσεις που απασχολούν τις επιχειρήσεις είναι η έγκυρη και αποτελεσματική λογιστική υποστήριξη τους. Η A+ accounting services εξασφαλίζει μια σειρά υπηρεσιών υψηλής ποιότητας, οι οποίες αναφέρονται στη λογιστική λειτουργία των εταιρειών και είναι οι ακόλουθες:

Τήρηση και Ενημέρωση λογιστικών βιβλίων

Με την τεχνογνωσία που κατέχει, το λογιστικό γραφείο A+ accounting services αναλαμβάνει την πλήρη τήρηση και ενημέρωση λογιστικών βιβλίων με υπευθυνότητα, ακρίβεια και μεθοδικότητα, έχοντας πάντα γνώμονα τα όσα ορίζει ο Κ.Φ.Α.Σ. Στη συνέχεια παραθέτουμε ορισμένες ενδεικτικές εργασίες που αναλαμβάνουμε για την τήρηση και ενημέρωση των λογιστικών βιβλίων μιας επιχείρησης.

 • Ηλεκτρονική αρχειοθέτηση όλων των δηλώσεων και εγγράφων
 • Συγκέντρωση παραστατικών και καταχώρηση εσόδων και εξόδων
 • Αποτελεσματική αντιμετώπιση διενέργειας ελέγχων
 • Υπολογισμός & υποβολή των περιοδικών δηλώσεων ΦΠΑ
 • Υπολογισμός & υποβολή της εκκαθαριστικής δήλωσης ΦΠΑ
 • Τήρηση Μητρώου Παγίων και Υπολογισμός Αποσβέσεων
 • Συγκεντρωτική Κατάσταση Πελατών - Προμηθευτών
 • Μηνιαίος ή τριμηνιαίος προϋπολογισμός – προσδιορισμός φορολογητέου εισοδήματος
 • Ίδρυση, Μεταβολή και Διακοπή Εταιριών

Επιπλέον, παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες έναρξης ή διακοπής επιχειρήσεων όλων των νομικών μορφών (ατομική επιχείρηση, Ο.Ε., Ε.Ε., Ε.Π.Ε., Ι.Κ.Ε., Α.Ε.).

Φορολογικές

Δεδομένων των πολύπλοκων και συνεχών μεταβολών στη φορολογική νομοθεσία, η A+ accounting services φροντίζει για τη άμεση και βέλτιστη γνωστοποίηση τους, καθώς και για την παροχή έγκαιρης και έγκυρης υποστήριξης. Οι υπηρεσίες που προσφέρει προς αυτήν την κατεύθυνση είναι οι ακόλουθες: 

 • Σύνταξη Φορολογικών Δηλώσεων
 • Σύνταξη Δηλώσεων ΕΤΑΚ (νομικών προσώπων)
 • Σύνταξη Δηλώσεων ΦΠΑ
 • Σύνταξη Δηλώσεων Παρακρατούμενων Φόρων
 • Σύνταξη Δηλώσεων Μεταβιβάσεων Ακινήτων
 • Σύνταξη Δηλώσεων Ενιαίου Τέλους Ακινήτων
 • Σύνταξη Δηλώσεων Υπεραξίας Μεταβίβασης Ακινήτων
 • Ανάπτυξη Εξωτερικών Εργασιών του Λογιστηρίου